مـלּ و خ ـوבـم |:

Ғʋcκ ℓιғɛ

بهمن 96
1 پست
مهر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
8 پست
twilight
1 پست
breaking_dawn
1 پست
twilightquote
1 پست